Tel. +420 732 408 458 Po-Ne

ANKETA

Jaká je vaše oblíbená značka baterií?

Novaservis 29% Slezák Rav 25% Steno 23% Jiná 23%

KONTAKTY

Vodovodní baterie včetně montáže PRAHA
tel: 732 408 458 Po-Ne
napište nám

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Česká koupelna v.o.s. platné od 22.9.2023

I. Obecná ustanovení

a.Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím/dodavatelem na straně jedné a kupujícím/objednatelem na straně druhé je dodávka a montáž zboží (zhotovení díla) v provedení, jak je specifikováno v objednávce jež je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a jejích dodatků.

b.Provedení montáže a počet kusů, jakož i specifikace a ceny výrobků, doplňků, příslušenství a prací, termín dodání a další skutečnosti v ní uvedené jsou pouze předběžné a orientační dle předběžných informací od objednatele (kupujícího).

c. Objednatelem nebo zplnomocněným zástupcem objednatele je taková osoba, která jedná se dodavatelem, je uvedená a podepsaná na Smlouvě o dílo, Cenové nabídce a je též kompetentní k zaplacení zálohy a doplatku do ceny díla formou uvedenou ve smlouvě. Totéž platí i pro
kupujícího a jeho zástupce.

d. Dodatečné slevy uvedené v Objednávce popřípadě v jiných dokumentech jsou individuální, vztahující se zvlášť na každou zakázku.

e. Uplatňování práv a odpovědnosti za vady výrobků a služeb poskytovaných společností Česká koupelna v.o.s. všem jejím zákazníkům se řídí příslušným ustanovením zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a u zákazníků–spotřebitelů i zákonem o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Z.č. / 634/92 Sb.

f.Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu je k dispozici, na webových stránkách www.bateriemontaz.cz

g.Pokud je dále v těchto VOP uvedeno smlouva , dodavatel, objednatel, pak analogicky se následující ustanovení použijí i na Smlouvu o dílo a vztah prodávajícího a kupujícího, není-li dále uvedeno jinak, cenou díla se pak rozumí i kupní cena.


II.Změny v dokumentech

a.Změnu údajů předmětu plnění uvedených ve Smlouvě o dílo, Cenové nabídce a dalších dokumentech je možno provést ze strany objednatele do zadání zakázky do výroby. Veškeré požadavky neuvedené a neodsouhlasené ve Smlouvě o dílo a dalších dokumentech nemusejí být dodavatelem akceptovány.

b.Veškeré požadované změny ve Smlouvách, jejích dodatcích a jiných dokumentech musejí být písemnou formou a odsouhlaseny oběma stranami.

c. Na základě odsouhlasených změn je oprávněn dodavatel jednostranným písemným prohlášením prodloužit termín dodání uvedený ve Smlouvách

d. Objednatel je povinen plně uhradit navýšení ceny díla na základě jím požadovaných změn. V případě snížení ceny na základě změn požadovaných objednatelem se sníží i smluvní cena díla.

e. Při uzavření Smlouvy o dílo platí VOP, se kterými byl před podpisem objednatel seznámen a změny těchto VOP v průběhu realizace zakázky nejsou možné.

 


III. Odstoupení od Smlouvy o dílo

a.Odstoupit od Smlouvy o dílo lze pouze pokud nebyla montáž započata. Odstoupení od Smlouvy od dílo ze strany objednatele musí být dodavateli oznámeno na emailovou adresu info@bateriemontaz.cz Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo pouze z důvodů, které stanoví zákon, tyto VOP a uzavřená Smlouva o dílo. V případě platného odstoupení od smlouvy jsou si strany povinny vzájemně vydat, co na základě takové smlouvy nabyly.

b.Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany dodavatele musí být objednavateli oznámeno na emailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce s uvedením důvodu odstoupení. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo pouze z důvodů, které stanoví zákon, tyto VOP a uzavřená Smlouva o dílo. Dodavatel v případě platného odstoupení od Smlouvy o dílo je oprávněn započíst na již provedené plnění, objednatelem poskytnuté peněžité plnění (zálohu).

c. V případě, že je smluvní stranou občan – spotřebitel a pokud byla Smlouva o dílo uzavřena mimo řádnou provozovnu dodavatele, má objednatel právo písemně odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu podle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb.,Občanského zákoníku. Odstoupení musí být doručeno společnosti Česká koupelna v.o.s. K dolům 1924/42 Praha 4 14300, na adresu provozovny Havlínova 1 182 00 Praha 8 a na  email. Adresu info@bateriemontaz.cz

d. Objednávkou zboží včetně termínu montáže souhlasí objednatel s montáží zboží před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od Smlouvy o dílo. V tomto případě může být montáž zboží provedena i před uplynutím této lhůty (tzn. montáž bude provedena při dodání zboží), objednatel tím pozbývá v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

IV. Platební a dodací podmínky

a.Úhrada může být platební příkazem na bankovní účet nebo hotově při montaži objednaného zboží. Pokud nedojde k úhradě při zvolení platby předem na účet objednatelem na základě na základě objednávky bude objednatel vyzván k platbě, v případě že nedojde k úhradě do 14 kalendářních dnů, má se za to, že tato smlouva zanikla a to bez písemného nebo jiného upozornění objednatele či dodavatele.

b. Termín dodání se počítá od data splnění následujících skutečností:
1) uzavření Smlouvy o dílo a příp. jejích dodatků,
2) seznámení s VOP a reklamačním řádem
3) uhrazení zálohy na cenu díla. Termín dodání běží od následujícího pracovního dne poté, kdy bylo vše výše uvedené splněno.

c. Datem úhrady zálohy nebo doplatku objednatelem se myslí den úhrady celé částky v hotovosti nebo den připsání celé částky na účet dodavatele.

d. Veškeré platby dodavateli musí být provedeny jménem objednatele a identifikovány variabilním symbolem, který je shodný s číslem Smlouvy (objednávky) Smlouvy o dílo. Termín dodání uvedený ve Smlouvě o dílo začíná běžet až po identifikaci platby.

e. Povinností dodavatele je dodat objednateli výrobky, jejich doplňky a příslušenství a práce v dohodnutém provedení a termínu podle Smlouvy o dílo a jejích dodatků, Všeobecných obchodních podmínek a dalších dokumentů.

f. Po dokončení montáže a předání díla se objednatel nebo jím zplnomocněný zástupce zavazuje uhradit doplatek do celkové ceny díla. Obě smluvní strany si sjednávají splatnost celkové ceny díla v hotovosti nejpozději po převzetí díla na místě montáže zástupci dodavatele nebo dle smluvních podmínek převodem na účet dodavatele. Doplatek do celkové ceny díla objednatelem je možný pouze formou dohodnutou ve Smlouvě o dílo. Splatnost doplatku do ceny díla začíná běžet od data převzetí díla nebo jeho částí. Dílo (zboží) zůstávají majetkem dodavatele do úplného zaplacení ceny díla objednatelem.

g. Nárok na doplatek ceny vzniká dodavateli i v případě, že řádně dokončené dílo objednatel nepřevzal.

h. Při neuhrazení doplatku do celkové ceny díla objednatelem v době splatnosti bude objednatel kontaktován dodavatelem a vyzván k neprodlené úhradě dlužné částky. dodavateli vzniká nárok na smluvní pokutu (viz. 4.i.) od 1. dne po splatnosti faktury a zákonný úrok z prodlení není-li ve smlouvě dohodnut jiný.

i. V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou konečné faktury delším než dva týdny, je dodavatel oprávněn předat věc právnímu zástupci k vymáhání částky, nebo od Smlouvy o dílo odstoupit. V případě tohoto odstoupení od smlouvy má dodavatel právo své výrobky ihned demontovat a odvézt je do svého skladu. Objednatel s tímto souhlasí, nebude dodavateli v této činnosti nijak bránit a zpřístupní svůj pozemek, objekt, dům nebo byt, což stvrzuje svým souhlasem při uzavření objednávky. Obě strany si vrátí poskytnutá plnění (kromě starých a již zlikvidovaných vodovodních baterií a  příslušenství atd.). dodavatel v tomto případě objednateli nehradí žádné další náhrady. Naopak pokud by výrobky nemohly být vráceny dodavateli v bezvadném stavu, má dodavatel nárok započíst, oproti přijaté záloze, hodnotu jím provedeného díla.

j. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení objednatele s úhradou doplatku ceny díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení ve prospěch dodavatele.

k. Smluvní strany si dále sjednávají pro případ montážní nepřipravenosti, kladení překážek, odkládání a zdržování provedení, dokončení, předání a převzetí díla nebo jeho částí ze strany objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení ve prospěch dodavatele. Smluvní pokuta se počítá za 1 a více dnů od nejzazšího termínu dodání uvedeného ve Smlouvě o dílo. Veškeré výše uvedené skutečnosti automaticky posouvají smluvní termín dodání díla dodavatelem o tolik dnů, kolik trvá překážka na straně objednatele a to bez postihu dodavatele.

l. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení dodavatele s termínem dodání díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodané části za každý den prodlení ve prospěch objednatele (mimo případů vyloučených v některých bodech těchto Všeobecných obchodních podmínek). Smluvní pokuta se počítá při prodlení 1 a více dnů od nejzazšího termínu dodání uvedeného ve Smlouvě o dílo. Objednatel nemá nárok na jakékoliv další pokuty, náhrady či kompenzace od dodavatele, zejména na ty, které si sjednal v jiné smlouvě se svým dodavatelem či odběratelem. V případě uplatnění náhrady škody objednatelem se vždy přihlíží, zda škodu zavinil výhradně dodavatel svým prodlením a zda je výše škody přiměřená vzhledem k okolnostem celé zakázky. dodavatel není vázán ani výší slevy, kterou objednatel poskytne svému dalšímu zákazníkovi z titulu případných vad díla či zboží.

m. Faktury a ostatní doklady budou vystaveny pouze na jméno objednatele a částku uvedenou ve Smlouvě o dílo (objednávce). Jakékoliv dodatečné změny ve fakturách nejsou možné.

n. Objednatel je povinen akceptovat a plně uhradit navýšení ceny díla na základě případné novelizace zákona o DPH, pokud bude dílo provedeno a fakturováno se zdanitelným plněním od data platnosti novely zákona o DPH (navýšení % sazby DPH) a to na základě písemného oznámení dodavatele.

o. dodavatel kontaktuje telefonicky objednatele (na telefonní číslo uvedené v objednávce) nejméně 2 dny předem ohledně termínu montáže díla. V případě odmítnutí termínu montáže objednatelem, nebo pokud se dodavateli nepodaří s objednatelem zkontaktovat, má dodavatel právo stanovit další termín montáže, přičemž již není vázán sjednanou dobou pro plnění díla uvedenou ve Smlouvě o dílo a nelze jej z tohoto důvodu postihnout smluvní pokutou za pozdní dokončení díla.

p. V případě, že objednatel nesouhlasí s montáží v termínu podle Smlouvy o dílo a chce termín montáže později nebo posune-li se termín montáže z důvodů na straně objednatele, je dodavatel oprávněn naúčtovat objednateli skladné výrobků v paušální výši za celou zakázku 50,- Kč denně.

q. V případě, že objednatel nechce provést montáž a výrobky mu budou na jeho přání dodány na místo montáže, uhradí dodavateli dopravu a doplatek do celkové ceny díla již po předání výrobků. dodavatel zajišťuje dopravu zdarma pouze v případě, kdy probíhá s montáží v jednom termínu.

V. Ujednání týkající se montáže a demontáže

a. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel nebude v prodlení s dokončením (plněním) díla, jestliže to nedovolují podmínky (pokles denní teploty pod -0 °C v místě instalace) . O tyto dny se termín dokončení (plnění) díla automaticky prodlužuje. 

b.Objednatel zajišťuje kompletní přípravu pracoviště a vytvoření podmínek pro zdárné provedení a dokončení díla. Objednatel učiní veškerá opatření, aby při montáži a manipulaci s výrobky nedošlo k poškození věcí v místě montáže a jeho okolí. 

c.Zajištění vjezdu a parkování montážních vozidel dodavatele na místě montáže, povolení k vjezdu a parkování, zajištění vnitřních a venkovních ploch pro provádění prací, zajištění přívodu el. energie a vody do místa provádění montáže a případného zednického zapravení, zajišťuje na své náklady a po celou dobu prováděných prací vždy objednatel. Pokud tak nebude učiněno, montáž bude přerušena a montážník odjede. Objednatel bude hradit další výjezd v dalším termínu a automaticky se posouvá termín dodání díla o dobu přerušení díla, bez postihu dodavatele.

d.dodavatel neručí za původní přívody vody, rohové ventily, sifony a dalšího příslušenství ani stav nábytku nebo zařízení kde je vodovodní baterie nainstalována.

e. dodavatel provádí pouze demontáž starých vodovodní baterii a jejich nezbytných příslušenství, které brání k instalaci nového výrobku. V případě že je potřeba před instalací nového výrobku provést úpravy které jsou nad rámec Smlouvy o dílo. Musí být mezi objednavatelem a dodavatelem dojednán rozsah úprav, její ceny a oboustranné odsouhlasení.


f.Součástí montáže nebo (demontáže) není prosekávání nebo prořezávání otvoru pro stojánkovou baterii, výměna původních rohových ventilů a sifonu za nové. Toto zboží není součástí vodovodních baterii a dodává se samostatně. Pokud si jej objednatel bude přát dodat a nainstalovat společně s objednanou baterii musí být předem známa objednateli cena zboží včetně jeho montáže. Pokud se jedná o rekonstrukci nebo novostavbu, tak tyto práce na své náklady zabezpečuje objednatel a to do fáze kdy bude možné namontovat u nás objednané zboží.

g.dodavatel nezodpovídá za škodu na poškození při demontáži původních vodovodních baterií a jejich příslušenství. V tomto případě se má za to, že demontáž a montáž požadované objednatelem nebylo možné provést jiným způsobem.

h.Původcem odpadu vzniklého při provádění prací je objednatel, který je zodpovědný za jeho odvoz a ekologickou likvidaci (sběrný dvůr, skládka, atd.), které provádí na své náklady (pokud není ve Smlouvě o dílo nebo jiných dokumentech dohodnuto jinak). Úklid vnitřních a venkovních prostor zajišťuje vždy na své náklady objednatel.

i.Montáž bude prováděna ze strany dodavatele pokud možno bez přerušení a v co nejkratším časovém úseku.

j. V případě, že montáž výrobků, doplňků a příslušenství neproběhnou v jednom termínu z důvodů na straně objednatele nebo bude objednatel požadovat změnu oproti dohodnutému postupu, je dodavatel oprávněn účtovat objednateli náklady vzniklé s marným/opakovaným výjezdem montážníka. V tomto případě se také posunuje termín dodání bez jakéhokoliv postihu dodavatele.

Pokud dojde k marnému výjezdu dodavatele/dodavatele na místo instalace zaviněním objednatele/odběratele (stavební nepřipravenost), bude objednateli/odběrateli dodavatelem/dodavatelem vyúčtována náhrada škody odpovídající nákladům na dopravu a prostoj pracovníků v rozsahu 500,-Kč (bez DPH)/ pracovník/den a 12,-Kč/km (doprava účtována z místa skladu dodavatele do místa plnění a zpět).

Bude-li objednatel požadovat, v rozporu s ujednáním Čl.III SOD, část díla dokončit v jiném termínu , je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli náklady na opětovný výjezd, odpovídající nákladům na dopravu v sazbě 12,- Kč/km (doprava účtována z místa skladu dodavatele do místa plnění a zpět) a nákladům  za minimální montáž, v sazbě 500,- Kč (bez DPH).

k. Montáží se myslí:
U nástěnné baterie připojení baterie na vodovodní řád, kontrola těsnosti u připojovacích matic, kontrola těsnosti těla a kartuše baterie. Kontrola funkčnosti baterie a jeho příslušenství.

U stojánkové baterie: Připojení baterie na rohové ventily, přimontovaní baterie ke kuchyňské desce, dřezu nebo umyvadlu. Kontrola těsnosti připojení přívodních hadic na rohové ventily a do těla baterie. Kontrola funkčnosti baterie a jeho příslušenství.

 

V případě že objednavatel bude požadovat i výměnu rohových ventilu, sifonu nebo jiného příslušenství, může dodavatel výměnu odmítnout z důvodu např. podezření poškození zařízení objednavatele.

l.V případě, že objednatel požaduje speciální montáž musí být tato skutečnost uvedena již v Cenové nabídce a Smlouvě o dílo a dalších dokumentech. V tomto případě se jedná vždy o nadstandardní a příplatkovou montáž. Objednatel je v tomto případě povinen do příjezdu montážních pracovníků dodavatele zajistit přípravu tak, aby bylo možné speciální montáž provést.

m.Objednatel nebo jím zplnomocněný zástupce je povinen neprodleně po dokončení montáže prohlédnout dodané a namontované výrobky, odzkoušet jejich funkčnost, převzít dokončené dílo a podepsat jeho převzetí v Předávacím protokolu a konečnou fakturu. Pokud budou výrobky nekompletní nebo se na nich budou vyskytovat vady, musí být tato skutečnost zaznamenána v Předávacím protokolu a tyto vady a nedodělky budou odstraněny v co nejkratší možné lhůtě na náklady dodavatele. Případné drobné vady, nebránící užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem a nemají vliv na termín zaplacení ceny díla. Vady, které nebudou zapsány v Předávacím protokolu, budou řešeny pouze jako reklamace v záruční době a nejsou důvodem pro nedoplacení ceny díla.

n.V případě výskytu vad jen na některých částech díla dojde k předání zbývajících částí díla a dílo se považuje za částečně předané. Vady v tomto případě neobsahuje celé dílo, ale pouze jeho některé (nepředané) části. Pro tento případ si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu z prodlení dodavatele s termínem dodání díla ve výši 0,05 % z ceny vadných nebo neshodných výrobků za každý den prodlení ve prospěch objednatele. Smluvní pokuta se počítá za 1 a více dnů od nejzazšího termínu dodání uvedeného ve Smlouvě o dílo. Objednatel nemá nárok na jakékoliv další pokuty, náhrady, kompenzace atd. od dodavatele.

o.Pokud objednatel nebo jím zplnomocněný zástupce odmítne dílo převzít, je povinen do Předávacího protokolu uvést písemně důvody, pro které dílo odmítl převzít. Nestane-li se tak, nebo pokud objednatel nebo jeho zástupce nejsou přítomni předání díla v čase dokončení montáže na místě montáže nebo se nedostavili na předání díla v jiném předem dohodnutém termínu, považuje se uplynutím pátého dne poté, kdy se dodavatel pokusil dílo předat, dílo za předané a převzaté bez závad v den montáže. Případné vady zjištěné po předání provedeném tímto způsobem budou řešeny v rámci reklamačního řízení, v tomto případě vady nejsou důvodem k nezaplacení doplatku do ceny díla.

p.Po dokončení montáže a předání a převzetí díla (a to i dle bodu o. výše) proběhne platba doplatku do celkové ceny díla.

q.Návod k obsluze a údržbě a Záruční list vyhotovený v českém jazyce se objednateli předává současně s fakturou po dokončení montáže a převzetí díla. Objednatel nebo jeho zplnomocněný zástupce bude po dokončení montáže seznámen pracovníky dodavatele s obsluhou a údržbou dodaných výrobků. 

VI.Přípravné práce

a.Přípravné práce jsou součástí dodávky, pouze pokud byly objednány a zaznamenány v Cenové nabídce nebo objednávce, Smlouvě o dílo a dalších dokumentech a vzájemně odsouhlaseny objednatelem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a dodavatelem.

b.dodavatel se zavazuje zajistit provedení prací podle dohodnutého rozsahu.

c.Práce budou provedeny autorizovaným dodavatelem dodavatele, který je povinen dodržovat obecné zásady provádění těchto prací a postupy stanovené dodavatelem.

d.Případné další vzniklé práce požadované objednatelem nebo potřebné k dokončení díla, které nebudou uvedeny ve Smlouvě o dílo, Cenové nabídce a dalších dokumentech, budou dodavatelem objednateli doúčtovány jako vícepráce na základě soupisu víceprací odsouhlaseném a podepsaném objednatelem a autorizovaným dodavatelem zednických prací.

 

VII. Vady, reklamace, servis a záruka

a.Reklamaci je objednatel povinen uplatnit u dodavatele dle reklamačního řádu. Reklamační řád je k nahlédnutí na stránkách www.bateriemontaz.cz. Při reklamaci je nutné co nejpřesněji popsat vadu výrobku a jak se projevuje. Je-li reklamovaná vada dodavatelem uznána za vadu záruční, nepočítá se do záruční doby doba od uplatnění reklamace až do doby odstranění vady. Dojde-li k výměně výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového výrobku.

b.Veškeré vady, nedodělky a reklamace budou posuzovány podle Smlouvy o dílo a jejích dodatků, Reklamačního řádu a jeho dodatků, technickou dokumentací, směrnicemi a dalšími dokumenty vydanými dodavatelem a jeho dodavateli.

c.Výrobky s vadami mohou být po dohodě obou stran buď opraveny, vyměněny nebo na ně může být poskytnuta sleva. Sleva na výrobky může být poskytnuta pouze v případě, že výrobky nejsou dodány ve specifikaci, rozměrech a kvalitě podle Smlouvy o dílo, Cenové nabídky a dalších dokumentů, ale objednatel si je chce přesto ponechat. Poskytnutí slevy je považováno za kladné vyřízení reklamace vady nebo nedodělku. Jestli bude vyplacena sleva a v jaké výši, nebo jestli se budou vadné výrobky opravovat nebo vyrábět znovu, záleží na dohodě objednatele se dodavatelem.

d.Provedení, a další specifikace výrobků a prací, které byly objednatelem odsouhlaseny a podepsány v Cenové nabídce a Smlouvě o dílo a dalších dokumentech, nelze reklamovat a ani je považovat za vady.

e.Vodovodní baterie otírejte pouze vlhkým hadrem bez použití čistících prostředků.

f.Předčasné zanešení kartuše může být zapříčiněno přílišnou tvrdostí vody. Proto v takovém případě nelze uplatnit reklamaci. Kartuše může být vyměněna za úhradu v rámci placeného servisu.

g. Servisem se myslí seřízení, nastavení, mimozáruční opravy atd. všech výrobků, doplňků a příslušenství.

h.Od data montáže (předání a převzetí díla) dodavatel provádí seřízení a na stavení výrobků pouze na vyžádání objednatele. Veškerý servis, díly, práce a doprava účtovány podle aktuálního ceníku a nákladů dodavatele v rámci placeného servisu.

i.Pozáruční opravy a servis jsou prováděny dodavatelem na základě písemného požadavku objednatele na jejich provedení. Požadavek musí být uplatněn na adrese sídla dodavatele, nebo na pobočkách. Tyto opravy a servis jsou prováděny jako placené na náklady objednatele podle aktuálního ceníku a nákladů dodavatele.

j.Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným nebo nešetrným zacházením, mechanickým poškozením, záměrným poškozením, poškozením jinou osobou než dodavatelem, běžným opotřebením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo Návodem k obsluze a údržbě a živelnými pohromami.

k.Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jeho části. dodavatel odstraňuje záruční vady na své náklady.

l.Zákonem stanovená doba pro vyřízení reklamace uplatněné zákazníkem – spotřebitelem je 30 dní. Pokud tato zákonná lhůta na odstranění vad nestačí, obě strany se mohou dohodnout písemně na prodloužení této doby na dodavatelem stanovenou nezbytně nutnou dobu.

m.Povinností dodavatele je poskytnout záruku v délce stanovené pro jednotlivé produkty a provádět záruční servis a opravy.

n.dodavatel poskytuje na dodávané výrobky, doplňky, příslušenství, provedené práce a opravy záruční dobu 24 měsíců.

 

VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

a.Příjezd technika, montážních, zednických, servisních a jiných pracovníků dodavatele je závislé na mnoha okolnostech. dodavatel a jeho pracovníci jsou zproštěni odpovědnosti za škodu vzniklou zpožděním nebo jiným porušením povinnosti, bylo-li způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli dodavatele, anebo byla-li způsobena vlastním jednáním poškozeného (§ 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Objednateli za toto opoždění nevzniká nárok na jakékoliv penále, kompenzace, vícenáklady, odškodnění, náhradu dovolené atd.

b.Při kontaktu objednatele se dodavatelem nebo jeho zástupci je objednatel povinen chovat se slušně, slovně ani fyzicky nenapadat osoby dodavatele a nevyhrožovat jim a to ve všech formách styku. Veškerý nátlak a obviňování dodavatele ze strany objednatele mohou být ihned předány právnímu zástupci dodavatele se svědeckými výpověďmi všech zúčastněných pracovníků dodavatele a písemnostmi a jinými materiály od objednatele. Telefonní hovory mohou být z tohoto důvodu monitorovány. Slušné chování pracovníků dodavatele je standardem, případné stížnosti musí být ihned oznámeny vedoucím pracovníkům dodavatele, případně zapsány v Předávacím protokolu.

c.Výrobky, jejich doplňky a příslušenství se vyrábí, dodávají a montují podle technických dokumentací, standardů, zvyklostí a výrobních možností dodavatele nebo jeho dodavatelů.

d.Ceník placeného servisu a dílů, Reklamační řád a jeho dodatky vydané dodavatelem jsou zveřejněny na www.bateriemontaz.cz, dále jsou k dispozici na obchodním sídle dodavatele.

e.Strany se dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z jejich závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky. V případě, že dojde mezi dodavatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (více informací na webu https://www.coi.cz/informace-o-adr/). dodavatel doporučuje objednateli vždy nejdříve využít kontakt na dodavatele pro smírné vyřešení nastalé situace.

f.Objednatel byl seznámen a souhlasí s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

g.Objednatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., za účelem vedení evidence zakázky, vedení účetnictví, zabezpečení výroby, montáže, fakturace, reklamací, servisu a poskytnutí záruky či pozáručního servisu, a to na dobu nezbytnou k řádnému zajištění těchto činností a povinností v souladu s právními předpisy České republiky. dodavatel se zavazuje k řádnému technickému a organizačnímu zabezpečení ochrany osobních údajů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22.9.2023.

V Praze dne 22.9.2023

 

 

Njc3Yj