Tel. +420 732 408 458 Po-Ne

ANKETA

Jaká je vaše oblíbená značka baterií?

Novaservis 29% Slezák Rav 25% Steno 23% Jiná 23%

KONTAKTY

Vodovodní baterie včetně montáže PRAHA
tel: 732 408 458 Po-Ne
napište nám

Reklamační řád
Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD Česká koupelna v.o.s. K dolům 1924/42 Praha 4 14300

1.Úvodní ustanovení

 1.1. Tento reklamační řád (dále jen RŘ) se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně práv spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží") nebo dílo u něhož jsou v záruční době uplatňována práva objednatele z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

1.2. Dodavatel je obchodní společnost Česká koupelna v.o.s. se sídlem K dolům 1924/42 Praha 4 14300, IČ:25743759, DIČ: CZ25743759 spisová značka A 32660 vedená u Městského soudu v Praze

1.3. Odběratel je subjekt, který s dodavatelem uzavřel smlouvu o koupi zboží (smlouvu o dílo).

1.4. Platné znění tohoto reklamačního řádu je publikováno na webových stránkách www.bateriemontaz.cz.

1.5. Odběratel byl před uzavřením smlouvy, popřípadě před objednáním zboží seznámen s RŘ. Za seznámení se s RŘ se považuje i jeho doručení elektronickými prostředky odběrateli, jejich zveřejnění v místě prodeje zboží přístupném odběrateli při jeho objednání nebo převzetí, jejich zveřejnění na internetových stránkách dodavatele (www.bateriemontaz.cz). Uzavřením smlouvy, popř. odběrem zboží, odběratel souhlasí se zněním aktuálně platného RŘ a potvrzuje, že se s ním seznámil.

2.Výrobky a služby zahrnuté do záruky, záruční doba

2.1. Tato záruka se vztahuje na vodovodní baterie, jejich příslušenství, samostatné příslušenství jakou jsou např. sifony, rohové ventily, flexi hadice, sprchové hadice, sprchové hlavice, kartuše, výpustě, koupelnové a kuchyňské doplňky, montážní a demontážní práce spojené se zhotovením díla.

2.2. Záruční doba činí: a) Na výrobky je 24měsíců. Záruční doba na montážní práce tvořící součást dodávky činí 24 měsíců. b) část záruční doby překračující 24 měsíců (povinná záruční doba pro veškeré spotřební zboží) tvoří tzv. prodlouženou záruční dobu, během níž se průběh případné reklamace řídí v celém rozsahu řádně uzavřenou smlouvou mezi zákazníkem a společností Česká koupelna v.o.s.) řádně uzavřená smlouva mezi zákazníkem a společností Česká koupelna v.o.s.  může záruční doby uvedené v odstavci a) prodloužit, popřípadě i vyloučit. Pokud řádně uzavřená smlouva mezi odběratelem a společností Česká koupelna v.o.s. upravuje některé otázky reklamací a záručních dob odchylně od tohoto reklamačního řádu, má přednost vždy příslušná smlouva-v ostatních otázkách, příslušnou smlouvou neřešených, se uplatní tento reklamační řád.

2.3. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, zboží. Odmítne-li odběratel bezdůvodně zboží či dílo převzít, záruční doba počíná běžet ode dne, kdy mu dodavatel umožnil se zbožím, dílem volně nakládat. Do záruční doby se nepočítá doba ode dne přijetí reklamace dodavatelem do doby, kdy reklamovaná vada byla odstraněna.

3.Odpovědnost za vady zboží, díla

3.1. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za vady díla zjištěné při předání díla, po předání díla v rámci poskytované záruky za jakost díla, jen v případě, že tyto vady byly způsobeny porušením jeho povinností.

3.2. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené běžným opotřebením, za vady díla, zjištěné po předání díla, pokud tyto byly způsobeny porušením povinností odběratele, zvláště při: · nevhodném užívání nebo manipulaci, nedodržení návodu na použití a údržbu, zanedbání pravidelné péče · jakémkoliv zásahu do konstrukce výrobků · poškození díla třetí osobou (např. při stavebních úpravách, servisních pracovníků domacích spotřebičů.), · poškození (nefunkčnost) díla (zboží) z důvodu nepřipravenosti otvoru v desce v den montáže · vady způsobené vystavením zhotovených výrobků extrémním podmínkám (agresivní čistící prostředky, abraziva, pokles teplot pod bod mrazu.  apod.) · poškození díla živelnou pohromou nebo jinou neodvratitelnou událostí (vyšší mocí) · neodborně provedené montáži (u smluv, kdy montáž prvků zajišťuje odběratel) · použití vadné věci dodané odběratelem, ke zhotovení díla · vady, na které byl odběratel upozorněn před montáží či dodáním a na které odběrateli byla poskytnuta sleva z důvodu těchto vad.

3.3. Odběratel nebo jeho zástupce při předání je povinen si zboží (dílo) prohlédnout, zkontrolovat jeho množství, jakost a ihned oznámit dodavateli zjevné vady. Dodavatel neodpovídá za vady zboží (díla), které mohly být zjištěné odběratelem již při jeho převzetí.

3.4. Dodavatel dále neodpovídá za vady v rozdílném odstínu povrchové úpravy u výrobků nebo jejich částí, i když byly objednány ve stejném barevném provedení, které: · pochází od různých dodavatelů zhotovitele (např. kombinace Mosaz a Bronz nebo Chrom a Nerez atd..) · mají rozdílný podklad/strukturu povrchu, danou technologií výroby daného komponentu, · jsou nanášeny na rozdílné materiálové povrchy (mosaz, nerez, kov, slitiny kovu, plast atd.), · jsou nanášeny rozdílnou technologií (polep,nástřik, lakování, galvanizace apod.)

4.Druhy vad

4.1. Z hlediska charakteru může mít dílo (zboží) vady právní a fyzické.

4.2. Právní vady má dílo, pokud je zatíženo právem třetí osoby. Dodavatel prohlašuje, že žádné jim dodané dílo (zboží) není takto zatíženo. Právní vadu má dílo (zboží) držení odběratele, pokud tento neuhradí dodavateli sjednanou cenu za dílo (kupní cenu) v plném rozsahu a dílo prodá nebo předá třetí osobě.

4.3. U fyzických vad se dle možnosti zjištění nebo projevení může jednat o vady zjevné nebo skryté. Za vady zjevné jsou považovány nedostatky zjistitelné při předání díla (zboží) nebo bezprostředně po něm. Skryté vady se projeví po delší době užívání díla (zboží) a nelze je zjistit předchozím způsobem. 4.4. U fyzických vad se dle možnosti odstranění může jednat o vady odstranitelné nebo neodstranitelné. Za odstranitelné vady se považují vady, kdy jejich odstraněním netrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena v řádně stanovené lhůtě.

4.5. Optické- vzhledové vady (škrábance, rýhy, vrypy, bubliny, nerovnosti apod..) vodovodních baterie a jejich dílného i nedílného · Při hodnocení optických vad je rozhodující přímý pohled na pohledovou plochu. Posuzování se provádí z přiměřené pohledové vzdálenosti. Důležité je při provádění vzhledového hodnocení vycházet z principu nepředpojatého pozorovatele", tedy bez upoutávání pohledu na konkrétní, předem definovaná, či označená místa. Před praktickým prováděním hodnocení je nutné, nejprve odstranit stopy způsobené užíváním např. otisky rukou, otisky těsnění, či stopy po čistících prostředcích ap. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nebudou patrné, nejsou reklamovatelné (obecně platí, že povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší než 0,5 mm jsou přípustné, neboť je zpravidla nelze prostým okem rozeznat).

5.Způsob reklamování vad

 5.1. Každá reklamace výrobku, zboží či služby musí být odběratelem uplatněna prokazatelně osobně, telefonicky, písemnou formou na adresu sídla, anebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@bateriemontaz.cz, s jednoznačnou identifikací výrobku, s uvedením čísla zakázky (smlouvy), popisu závady, jména a kontaktních údajů reklamujícího, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však: · na množství–nejpozději při převzetí zakázky · na vnější škráby a další zjevná poškození – nejpozději při převzetí zakázky · na vady prokazatelně vzniklé ve výrobě, do šesti měsíců ode dne dodávky · na zjevné vady rozměrové, chybné provedení, vady montáže a jiných prací. – nejpozději do tři dnů od předání a převzetí díla (zboží) · skryté vady – nejpozději do konce záruční doby

5.2. Odběratel je povinen zabezpečit uchování díla ve stavu zjištění reklamace až do okamžiku prohlédnutí reklamované vady odpovědným zástupcem společnosti Česká koupelna v.o.s., jinak mu není možné přiznat právo z vad díla.

5.3. Dodavatel je povinen bez zbytečného prodlení (ve standardních případech do pěti pracovních dnů, ve složitých případech do dvaceti dnů) po obdržení reklamace odběrateli oznámit, zda reklamaci uznává či nikoli, a sdělit odběrateli, v jakém termínu zahájí odstraňování reklamovaných vad. Dle §19 odst. 3 - Zákona o ochraně spotřebitele je dodavatel povinen odstranit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající a kupující na delší lhůtě. V případě prodloužené záruky (tj. záruky delší než 24 měsíců) se prodávající (dodavatel) a kupující (objednatel) vzájemně dohodli na prodloužení lhůty na odstranění reklamace do 60 dnů.

5.4. Předmětem reklamace může být pouze výrobek či dodávka, na němž je vada bránící řádnému užívání. Osobní újmy a jakékoli jiné následné a nepřímé škody nejsou do této záruky zahrnuty.

5.5. Způsob odstranění reklamované vady je na volbě dodavatele (seřízení, oprava či výměna prvku, poskytnutí přiměřené slevy), pokud odběratel sám neuvede, jaký nárok z vadného plnění uplatňuje. 

6.Rozsah záruky

6.1. Záruka se vztahuje na funkčnost, těsnost, soudržnost konstrukčních spojů a stabilitu výrobků.

6.2. Vadami, na něž se vztahuje záruka na jakost, jsou výhradně vady zjevné, jež brání plnohodnotnému užívání a znehodnocují jeho fyzický stav. Záruka se nevztahuje na: · poškození povrchových ploch způsobená nesprávným čištěním nebo zanedbáním pravidelné péče. To platí především pro silné a špatně odstranitelné nečistoty. Poškození způsobená agresivními nebo abrazivními čisticími prostředky, znečištění způsobená nadměrným působením prostředí, ve kterém se baterie nachází nepodléhají záruce. · záruka se rovněž nevztahuje na zbarvení, vyvolané chemickými reakcemi (např. částice zinku, vylité látky do odpadů apod.) · přirozené opotřebení a změny povrchu způsobené vodním kamenem nebo deformace ramínek způsobené nedodržením pokynů k užívání uvedených v návodu k výrobku.

6.3 Nebrání-li vada dodaného zboží (díla) řádnému užívání tohoto zboží (díla) a jde o vadu odstranitelnou, je dodavatel povinen na vlastní náklady provést: U výrobků a dodávek včetně montáže:-opravu, případně výměnu nefunkčního příslušenství z důvodu vady , chybné montáže nebo nesprávné montáže výrobku, -výměnu vadného příslušenství s prokazatelnou výrobní vadou (kaz v povrchové úpravě, nětěsnost kartuše, nefukční přepínání u spršky, uvolněná stojánková baterie. Záruka na montáž se nevztahuje pokud podmínky k montáži nejsou způsobilé a montáž proběhla na výslovné přání objednavatel, v takovém případě bude toto zaznaménáno do předávajícího protokolu.     

6.4. Nebrání-li vada dodaného zboží (díla) řádnému užívání tohoto zboží (díla) a přitom jde o vadu neodstranitelnou, odběratel má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží (díla, části díla).

6.5. Oprava nebo výměna se uskuteční bez zbytečného prodlení v termínu, který umožňuje výrobní a organizační proces u dodavatele.

6.6. Brání-li vada zboží (díla) jeho řádnému užívání (neodstranitelná vada) má odběratel právo na výměnu za zboží (dílo) bez chyb, nebo na odstoupení od smlouvy.

6.7. Uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez písemného souhlasu společnosti Česká koupelna v.o.s. přičemž dodavatel může vždy reklamaci vyřešit výměnou části díla s vadou za část díla bez vad. 6.8. Při jakémkoli cizím zásahu (tj. mimo pověřené pracovníky společnosti Česká koupelna v.o.s.) do konstrukce výrobku pozbývá platnost záruka v plném rozsahu. Vystavujete se tak nebezpečí znehodnocení výrobku.

7.Závěrečná ustanovení

7.1. Pokud dodavatel reklamaci odběratele posoudí jako neoprávněnou, má dodavatel nárok na úhradu ze strany odběratele účelně vynaložených nákladů na posouzení reklamace a v případě provedení opravy i nákladů na opravu výrobku (díla, části díla).

7.2. Pokud odběratel požaduje prověření jakosti zboží (díla) nezávislými institucemi, hradí i náklady spojené s odběrem vzorku, provedením zkoušek. V případě, že výsledky takto provedených nezávislých expertíz nevyhoví příslušným technickým předpisům, normám, náklady na jejich provedení hradí dodavatel.

7.3. Nárok odběratele na poskytnutí slevy nemůže být proveden nezaplacením kupní ceny (ceny za dílo) nebo její části ze strany odběratele. Není přípustný ani jednostranný zápočet pohledávek a závazků ze strany odběratele.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 22.9.2023

Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení ZDE

OTcwO